عنوان نام اداره :
ردیف واحد سازمانی عنوان فایل پیوست
۱ معاونت برنامه ریزی و سرمایه گذاری قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی دریافت فایل
۲ معاونت برنامه ریزی و سرمایه گذاری قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی دریافت فایل
۳ معاونت امور بازرگانی و توسعه تجارت بخشنامه نحوه برگشت ارز صادرات دریافت فایل
۴ معاونت امور بازرگانی و توسعه تجارت قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی دریافت فایل
۵ معاونت امور بازرگانی و توسعه تجارت قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی دریافت فایل
۶ معاونت امور بازرگانی و توسعه تجارت قانون امور گمرگی دریافت فایل
۷ معاونت امور بازرگانی و توسعه تجارت دستورالعمل مبارزه با پولشویی در حوزه اصناف دریافت فایل
۸ معاونت امور بازرگانی و توسعه تجارت دستورالعملهای اداره فرش دریافت فایل
۹ معاونت امور بازرگانی و توسعه تجارت قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران دریافت فایل
۱۰ معاونت امور بازرگانی و توسعه تجارت قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی دریافت فایل
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶