نام و نام خانوادگی
ردیف واحد سازمانی سمت نام و نام خانوادگی شماره تماس پست الکترونیک
۱ اداره صنعت معدن و تجارت چناران رییس بخشعلی بیاتی قله زو 46123445و46123552 داخلی 8
۲ اداره صنعت معدن و تجارت چناران معاون و مسئول واحد صنعت و معدن حسن فیضی نژاد 46123444 داخلی 6
۳ اداره صنعت معدن و تجارت چناران مسئول واحد اصناف محمد علی فایده 46123444 داخلی 5
۴ اداره صنعت معدن و تجارت چناران کارشناس صنعت ناصر شیخ ویسی 46123444 داخلی 6
۵ اداره صنعت معدن و تجارت چناران مسئول واحد بازرسی حبیب ا... فاتح 46123444 داخلی 7
۶ اداره صنعت معدن و تجارت چناران دبیرخانه محمد خراسانی 46123444 داخلی 4
۷ اداره صنعت معدن و تجارت چناران بازرس عباس ایرجی 46123444 داخلی 7
۸ اداره صنعت معدن و تجارت چناران امور خدماتی رضا ابراهیم زاده 46123444 داخلی 4
۹ اداره صنعت معدن و تجارت چناران امور اداری-آرد نان و فرش هادی نجفی 46123444 داخلی 2